ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟਲ ਪੋਸਟ ਤਾਰੀਖ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ
1

ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ- ਈਮੇਲ ਸੇਵਾ ਲਈ NIXI RFPਜਾਣਕਾਰੀ

31-05-2022

2

ਕਾਰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ NIQਟੈਂਡਰ

05-05-2022