ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੀਤੀ


ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ।

  1. ਇਹ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

  2. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NIXI ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਉਪਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (ਵਿਭਾਗਾਂ) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਰੋਤਾਂ) ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ/ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

  3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ NIXI ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ।

  4. ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜੋ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। NIXI ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਚਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਂ ਅਧੂਰੇ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ NIXI ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਪਰਲਿੰਕਿੰਗ ਨੀਤੀ


ਬਾਹਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ/ਪੋਰਟਲਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। NIXI ਲਿੰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਲਿੰਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ NIXI- ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਲਿੰਕ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਅੱਪਡੇਟ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ


NIXI-ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ NIXI-ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ (ਜਨਤਕ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਨੂੰ NIXI-ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸੇ, ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (IP) ਪਤੇ, ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਪੰਨਿਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।